/ by /   News / 0 comments

What probiotics can do for your horse?

Probiotics have been studied for more than a century, and their use is now common for food animals, such as cattle. For the past decade or so, veterinarians have been administering them to horses, too, to aid recovery from serious intestinal illnesses. Described in...
Continued
/ by /   Documentering / 0 comments

Opprettholdelse av balanse

For eksempel, hvis en hest som for det meste spiser høy en dag får i seg mer beitegress, vil organismene som trives på den spesielle blandingen av matvarer trives mens motparten vil reduseres. I de fleste tilfellene er disse fluksene harmløse og vil korrigere...
Continued
/ by /   News / 0 comments

Maintaining Balance

For example, if a horse who usually eats mostly hay gets more pasture grass one day, the organisms who thrive on that particular mix of foodstuffs thrive while their counterparts decline. Most of the time, these fluxes are harmless and self-correcting. There are many...
Continued
/ by /   Documentering / 0 comments

Gjærcellevegg

Er levende stammer til gjæren, Saccharomyces cerevisiae, er brukt i dyreernæring for å forbedre fiberfordøyelsen i både drøvtyggere og ikke-drøvtyggere. Disse stammene har evnen til å forbrenne næringsstoffer i anaerobe omgivelser og fremme veksten av gunstige bakterier, inkludert de som kan utnytte melkesyre. Gunstige effekter har også blitt...
Continued
/ by /   News / 0 comments

Yeast Cell Wall

Are live strains of the yeast, Saccharomyces cerevisiae, are used in animal nutrition to enhance fiber digestion in both ruminants and non-ruminants. These strains have the ability to metabolize nutrients in an anaerobic environment and promote the growth of beneficial bacteria, including those that can utilize lactic acid....
Continued
/ by /   Documentering / 0 comments

Mikrobiomet

Imens de avdekker mikrobene i tarmene – som er en like overveldende oppgave som å avkode hestens genom – har forskere samtidig forsøkt å prøve å fastslå hvilken funksjon hver enkelt tjener. Foreløpig tror de at hestens mikrobiom i all hovedsak er ansvarlig for:...
Continued
/ by /   News / 0 comments

The Microbiome

As they uncover the microbes in the ­intestine—which is as daunting a task as decoding the equine genome—­researchers are simultaneously attempting to determine what functions each serves. Currently, they believe on the whole the equine microbiome is responsible for: Fermenting fiber in the hindgut...
Continued
/ by /   Documentering / 0 comments

Organiske syrer og enzymer

Organiske syrer og enzymer   Alle dyr trenger mat for å opprettholde kroppstilstander, forsyne råmaterialer for vekst, reparere skadet ved, og å sørge for energi for jobb og anstrengelser. Hesten er et beitedyr, og anlagt til å spise gjennom mesteparten av dagen. Deres naturlige...
Continued
/ by /   News / 0 comments

Organic acids and Enzymes

Organic acids and Enzymes All animals require food to maintain bodily condition, provide the raw materials for growth, repair damaged tissues and provide energy for work or exercise. The horse is a grazing animal, designed to eat almost constantly throughout the day. Their natural...
Continued
1 2 3